Individueel Beschermd Wonen in de Wijk (IBW)

Huyswaert Zorg beschikt over meer dan veertig zelfstandige woningen in Alkmaar, voornamelijk gelegen in de binnenstad en de aangrenzende wijken. Het Individueel Beschermd Wonen in de Wijk (IBW) is voor cliënten in de leeftijd van 17 tot 70 jaar die fasegericht zijn doorgestroomd binnen onze organisatie of voor hen die niet in groepen kunnen wonen en baat hebben bij een sterke mate van een individueel zorg- en verblijfstraject. Cliënten die in het bezit zijn van een indicatie uit de Jeugd Wet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg komen in aanmerking voor het IBW.

De cliënten die woonachtig zijn in een van onze woningen beschikken over het algemeen over een appartement of studio met alle benodigde voorzieningen en faciliteiten. Het IBW is de meeste vrije en innovatieve vorm van Beschermd Wonen en dit betekent dan ook dat de cliënt over een redelijke mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen moet beschikken om te participeren in de buurt waar families, ouderen en alleenstaanden wonen.

Het IBW is ingericht als laatste zorgfase alvorens men uitstroomt naar Beschermd Thuis, Ambulant of volledige zelfstandigheid zonder hulpverlening. Het IBW laat de cliënt proeven aan het wonen in de wijk maar nog wel met ons 24- uurs vangnet. In deze laatste zorgfase binnen het Beschermd Wonen staat het aanleren van de laatste basale vaardigheden centraal. Tijdens dit traject is de begeleidingsmethodiek gericht op het bijzetten van kracht in de zelfredzaamheid. De cliënt moet in deze fase in staat zijn om onder toezicht van een begeleider voorziene problemen op te lossen, structuur in grote mate te begrijpen en toe te passen, inzichten te hebben in gewenst- en ongewenst gedrag, bezitten van een dagbesteding en begrijpen en zicht houden op zijn of haar financiën. In mindere mate ten opzichte van het KTC en het CW doet de cliënt beroep op ongeplande zorg.

Cliënten die aantoonbaar hebben bewezen deze verantwoordelijkheden aan te kunnen stromen uit onze Beschermde woonvoorziening en kunnen in het kader van uitstroom beroep doen op de laatste zorgvoorzieningen, namelijk: Beschermd Thuis of Ambulante begeleiding