Visie

De visie van Huyswaert Zorg is dat de cliënt zoveel als mogelijk moet deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, dit is namelijk het uitgangpunt in onze samenleving. Voor Huyswaert Zorg is de zorgvertaling dat vrijheid in alle opzichten het fundament moet vormen voor de persoonlijke clientontwikkeling. Uiteraard moet daar enige nuance aan toegeschreven worden, het is ontegenzeggelijk van belang dat de clientveiligheid voorop staat en dat deelverantwoordelijkheden moeten worden afgewogen.

Cliënten die bij Huyswaert Zorg verblijven dienen verantwoordelijkheden te ontdekken, aan te leren, te begrijpen en uit te voeren. Het wonen in een van onze clusters of het wonen in een van onze appartementen alsook het aangaan van een dagbesteding en het dragen van verantwoordelijkheden over het eigen gedrag en handelen zijn elementaire ontwikkelingsprocessen die zij aangaan in het zorg- en woontraject.

Met vallen en opstaan worden de cliënten wijzer en ontwikkelen zij nieuwe vaardigheden en competenties die zorg moeten dragen voor een snelle doorstroming naar zelfstandigheid.
Huyswaert Zorg kwalificeert haar cliënten niet als slachtoffer en tracht het stigma van client zijn zo veel als mogelijk weg te nemen door hen te behandelen als jong(volwassen) die gewoonweg bijdragen aan onze maatschappij.

Dit doen wij aan de hand van onze methodiek, een intensieve maar vooral overtuigende verwevenheid van de empathische alsook de directieve benadering, die dient te resulteren in een relatief snelle cliëntontwikkeling dat beslist perspectief biedt voor doorstroming binnen onze zorgtrajecten.

Doelstelling

Huyswaert Zorg stelt veeleisende maar realistische doelen aan haar zorgkwaliteit en de individuele clientontwikkeling, immers is onze fundamentele ideologie het meedoen in de tolerante samenleving. In samenwerking met de client wordt er fasegewijs toegewerkt naar het aanleren van vaardigheden en competenties. Dit proces is onlosmakelijk verbonden in perioden van onstandvastigheden maar tegelijkertijd biedt dit inzichten voor verbetering.

Het beoogde eindresultaat is het bestendigen van de behaalde leer- en werkdoelen die leiden tot uitstroom naar zelfstandigheid. Cliënten bij Huyswaert Zorg die zijn geïndiceerd onder de WMO of Jeugd Wet werken fasegericht en in haast elk geval binnen twaalf (12) tot zesendertig (36) maanden toe naar uitstroom. In tegenstelling tot cliënten die toebehoren aan de WMO of Jeugd Wet zijn de WLZ cliënten minder snel gebaat bij die relatieve snelle uitstroom omwille van hen beperkingen en behoefte aan langdurige zorg. De zorgtrajecten met hen zijn gericht op stabiliteit en het behalen van kleinschalige ontwikkelingsdoelen.